Dorty z poctivých surovin
0 0,00

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu

Název firmy: SM Dorty Olomouc s.r.o.

Sídlo firmy: Mošnerova 1318/14a
779 00, Olomouc
IČ: 055 20 223
Provozovna: Mošnerova  1318/14a, Olomouc

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků firmy SM Dorty Olomouc s.r.o.,  ať formou osobní nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

2. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku do 48hod od obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou až v případě kontaktování našim pracovníkem a zkontrolování správnosti údajů, buď e-mailem  nebo telefonicky. Za potvrzení nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail

Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a naše firma se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.

Prodávající má právo v následujících případech odmítnout objednávku:

 • v případě pozdního objednání
 • z důvodů naplnění výrobní kapacity
 • z důvodu nejasných kontaktních údajů
 • nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího

3. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou emailovou  adresu nebo telefonické spojení.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

S cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky. U „klasických dortů“ a zákusků je cena stanovena za 1 kus, u dortů vyrobených „ na zakázku“ je cena uvedena za kilo, a to 390,-Kč. Předběžná cena za vyrobený dort na míru je sdělena kupujícímu v potvrzovacím emailu.  Objednávka se stává závaznou odesláním vyplněného formuláře (= podání objednávky) na e-shopu www.dorty-olomouc.cz , v závislosti na typu výrobku.

4. Objednací podmínky

Termíny pro vyhotovení objednávek jsou definovány v závislosti na typu výrobku, požadovaném množství a aktuální vytíženosti výroby. Termíny pro dodání jsou uvedeny v popisu produktu v e-shopu, nebo je zákazníkovi sdělí pracovník cukrárny Sladkého Médi.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetu na stránkách www.dorty-olomouc.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož  i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Objednané zboží si zákazník přebírá osobně v místě provozovny.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Platba za objednané zboží probíhá v hotovosti, na místě, při převzetí objednaného produktu. Záloha se neposílá.

5.  Vyřizování reklamací

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem firmy SM Dorty Olomoouc  a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu  po tel. dohodě či přímo v naší provozovně maximálně do 24 hodin od dodání zboží a pouze při striktním dodržení skladovacích podmínek!

6. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu

Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby zakoupené od firmy SM Dorty Olomouc  a reklamované v souladu s tímto Reklamačním řádem.

Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě původního nákupu na provozovně Sladkého Médi. 

Skutečnost, že byl zákazník úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje zákazník jednou z níže uvedených činností:

 • podpisem či jiným potvrzením dodacího listu/daňového dokladu
 • závaznou objednávkou zboží
 • fyzickým převzetím zboží.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.

7. Způsoby vyřizování oprávněných reklamací

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, jsou uplatněné reklamace řešeny následujícími způsoby:

 • Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit výrobek. Okamžitá výměna výrobků je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.
 • Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadný výrobek za výrobek bez vady (volba způsobů vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případe je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).
 • Prodávající může vždy místo odstranění vady, či výměny věci vrátit zákazníkovi kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V  takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy). 
 • Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu výrobku, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována, či jinak jakkoliv znehodnocena.
 • Reklamace se vyřizují výhradně v místě pro uplatňování reklamací, a to v provozovně cukrárny Sladkého Médi. Reklamace se zásadně nevyřizují u zákazníka, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.
 • Reklamaci jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží - včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží ( celkový vzhled produktu), musí zákazník uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku, až do uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin.
 • O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení pověřený vedoucí pracovník cukrárny Sladkého Méďi.
 • Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením výrobku vyrobeného či upraveného podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno, či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků.

8. Skladovací podmínky

Veškeré objednávky cukrářských výrobků dodávané firmou SM Dorty Olomouc s.r.o., jsou skladovány při teplotě od +4 do  max.8°C. Po předání objednaného zboží zákazníkovi, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány.

V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se firma SM Dorty Olomouc s.r.o zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a zároveň není možno ani akceptovat případnou reklamaci.

Při správném skladování Vám firma SM Dorty Olomouc s.r.o garantuje 48 hodin záruku na kvalitu zboží.

Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chutí či složení výrobku po převzetí cukrářského výrobku, neprodleně  nás kontaktujte od 8:00 do 16:00 na telefonu 732729300.  Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9.  Poučení o skladovacích podmínkách

Výrobky firmy SM Dorty Olomouc s.r.o  musí být skladovány při teplotě od +4 do +8°c, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace!

10. Stornovací podmínky

Stornování objednávky je možné učinit nejpozději dva dny před datem, kdy měl být cukrářský výrobek předán kupujícímu. V kratším termínu musí kupující uhradit celou kupní cenu za objednané zboží.

11. Záruka na zboží

 • Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 • Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu firmy SM Dorty Olomouc s.r.o.
 • U potravinářského zboží typu dorty, zákusky, minidezerty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem  reklamace záruční doba. 
 • Svévolným upravením nebo pozměněním zboží.
 • Mechanickým nebo jiným poškozením zboží.
 • Poškozením  zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou.
 • Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních nebo záručních podmínkách nebo dále v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

12. Délka poskytované záruky

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná.

Záruka na zboží okamžité spotřeby je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem aktuálně záruky upravujícím.

Zbožím okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí firma SM Dorty Olomouc s.r.o a jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, svatební dorty, zákusky, minidezerty, případně i o pečivo a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.

13. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.
 • Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

Veškeré cukrářské výrobky vyrábí pro cukrárny Sladký Méďa cukrářství SM Dorty Olomouc s.r.o. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 informujeme zákazníky, že potravinářská barviva: žluť SY (E110), chinolinová žluť (E104), azorubin (E122), červeň allura (E129), tartrazin (E102) a ponceau 4R (E124) obsažená v potravinářských barvách a dalších výrobcích mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí

Nahoru